www.BurmeseCanadianNetwork.com Email : : admin@BurmeseCanadianNetwork.com

ကေနဒါေရာက္ ျမန္မာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးတိုင္း ၏ လစဥ္ ေတြ ့ဆံု ေဆြး ေႏြး မိတ္ဖြဲ ့ရာ ေနရာ....
Canada Nation wide monthly Skype & Tele Conference for Burmese

NLD by Elections Manifesto p1

NLD by Elections Manifesto p1

Burmese Canadian Protest in Toronto

Burmese Protest in Toronto

Peaceful Demonstration for Peace in Burma ( Rakhine )

Support for BBAO's Statement

Dear all Burmese people residing in Canada and friends of Burma, Burmese Canadian Network (B C N ) strongly support the following statement issued by the Burma Buddhist Association of Ontario BBAO; Sincerely, U Than Aung Coordinator and Co-founder Burmese Canadian Network (B C N) Canada Email:burmesecanadiannetwork@gmail.com BBAO Statement Aug 2012 - Copy

NLD by Elections Manifesto p2

NLD by Elections Manifesto p2

Thursday, June 23, 2011

ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား

မဂၤလာပါ
ဇြန္လဟာျမန္မာနိုင္ငံသူနိုင္ငံသားမ်ားအတြက္အလြန္ထူးျခားအေရးႀကီးတဲ့လျဖစ္ပါတယ္၊ထိုကဲ့သို႕ ထူးျခားအေရးႀကီးေစတဲ့အေၾကာင္းမ်ားကေတာ့၊ဇြန္လ(၁၉)ရက္ဟာေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ေမြးေန ႕ျဖစ္တာလဲတခ်က္ပါဝင္ပါတယ္၊ဒါထက္ထူးျခားတဲ့အခ်က္ကေတာ့၊အဲဒီေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ေမြးေန႕ ဟာျမန္မာနိုင္ငံအမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႕ျဖစ္ေနတဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္၊ျမန္မာနိုင္ငံအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႕ဟာ၊လူ႕ အခြင့္အေရး၊ဒီမုိကေရစီရရိွေရးႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးတို႕အတြက္ေခတ္အဆက္ဆက္မွာျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝင္ က်ိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားကိုအသိအမွတ္ျပုတဲ့ေန႕ထူးေန႕ ျမတ္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ယေန႕ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ႀကုံေတြ႕ေနရတဲ့အခက္အခဲေပါင္းစုံမွလြတ္ေျမာက္ေရးဟာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအားလုံးအတြက္အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးျဖစ္ပါတယ္၊တဖန္ဒီအမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကိုအေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရာတြင္ ပထမဦးစြာေဆာင္ရြက္ရမည့္အရာကေတာ့နိုင္ငံေရးခံယူခ်က္ေၾကာင့္ျမန္မာနိုင္ငံအက်ဥ္းေထာင္အသီးသီး တို႕တြင္ေထာင္ဒဏ္အသီးသီးက်ခံေနၾကတဲ့နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလုံးလြတ္ေျမာက္ေရးျဖစ္ပါတယ္။ အထက္တြင္ေဖၚျပပါနိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားဟာ၊သန္းေပါင္း(၅၀)ေသာျမန္မာျပည္သူလူထုႀကီးတရပ္လုံး စစ္ကၽြန္ဘဝမွလြတ္ေျမာက္ၿပီးျမန္မာနိုင္ငံတြင္တရားမွ်တၿပီး၊လူ႕အခြင့္အေရးအျပည့္အဝရရွိတဲ့၊စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ထူေထာင္နိုင္ေရးတို႕အတြက္တိုက္ပြဲဝင္ေနတဲ့သူရဲေကာင္းအစစ္အမွန္မ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္၊ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ိဳးစုံကိုခံရင္း၊မိမိတို႕ရဲ႕အသက္ကိုပင္ေပးဆပ္ရန္ဆုံးျဖတ္ထားၾကတဲ့၊မ်ိဳးခ်စ္အာဇာနည္ မ်ားျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာနိုင္ငံအက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ေထာင္ဒဏ္အသီးသီးက်ခံေနၾကသည့္နိိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ မြန္ျမတ္ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုကၽြန္ေတာ္တို႕ျပည္ပေရာက္ျမန္မာမ်ားအားလုံးအျမဲသတိရၾကဘို႕ လိုအပ္ပါတယ္၊နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားရဲ႕ေရွ႕တန္းမွဦးေဆာင္တိုက္ပဲြဝင္ေနတဲ့ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္
ေရာက္ရိွေရးအတြက္ကရင္၊မြန္၊ရွမ္း၊ကခ်င္၊ခ်င္း၊ရခိုင္၊ဗမာအစရွိတဲ့ျမန္မာနိင္ငံဖြားအားလုံးကိုယ္တိုင္ပါဝင္ က်ိဳးပမ္းေဆာက္ရြက္ဘို႕တာဝန္ရိွတယ္ဆိုတာကိုလဲမေမ့ၾကဘို႕လိုပါတယ္၊တဦးေကာင္းတဖဲြ႕ေကာင္းက်ိဳး ပမ္းရုံျဖင့္ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္သို႕မေရာက္နိုင္ပါ၊ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တဦးတည္း၏စြမ္းေဆာင္မႈျဖင့္ ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္သို႕မေရာက္ရိွနိုင္သလို၊အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္တဖဲြ႕တည္းျဖင့္လဲဒီမုိကေရစီ ပန္းတိုင္သို႕မေရာက္နိုင္ပါ၊ျမန္မာနိုင္ငံျပည္သူလူထုႀကီးတရပ္လုံးဟန္ခ်က္ညီညီပါဝင္က်ိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ မွသာလက္ရိွျမန္မာနိုင္ငံကိုရမ္းကားခ်င္တိုင္းရမ္းကားၿပီး၊လူစိတ္ကင္းမဲ့စြာ၊တရားလက္လြတ္အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ စစ္အာဏာရွင္မ်ားကိုဖယ္ရွားနိုင္မည္သာမကျမန္မာျပည္သူအားလုံးေမွ်ာ္မွမ္းတမ္းတေနၾကတဲ့ဒီမိုက   ေရစီပန္းတိုင္သို႕အေသအခ်ာေရာက္ရွိနိုင္ပါမယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံဖြားတိုင္းရင္းသားမ်ားအားလုံးဟာ၊ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္မည္သည့္နိုင္ငံမည္သည့္ေဒသသုိ႕ေရာက္ေရာက္အမိနိုင္ငံ၏ဒီမုိကေရစီေရးတိုက္ပဲြ ကိုမ်က္ေျချပတ္မခံပဲ၊အစဥ္အျမဲပါဝင္ဆင္ႏဲြေနဘို႕လုိအပ္လွပါတယ္၊မိမိတို႕တတ္နိုင္သည့္က႑မ်ားတြင္ အုတ္တခ်ပ္သဲတပြင့္အျဖစ္ပါဝင္ရမည့္အခ်ိန္သို႕ေရာက္ရိွေနၿပီျဖစ္ပါတယ္၊ျမန္မာျပည္အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္   ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ခံေနၾကရေသာ္လည္း၊ဒူးမေထာက္လက္မေျမွာက္ပဲဒီမုိကေရစီေရး၊ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္လူ႕ အခြင့္အေရးတို႕အတြက္ရဲရဲေတာက္တိုက္ပဲြဝင္ေနၾကတဲ့ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ကိုမင္းကိုနိုင္၊ကုိကုိႀကီး၊ ကိုမင္းေဇယ်ာတို႕ပါဝင္တဲ့(၂၀၀၀)ေက်ာ္ရိွတဲ့နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလုံးအျမန္ဆုံးလြတ္ေျမာက္ေရး ကိုကေနဒါေရာက္ျမန္မာမ်ားအားလုံးနည္းေပါင္းစုံျဖင့္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ဘို႕တိုက္တြန္းနႈိးေဆာ္လိုပါတယ္၊ ဇြန္လ၏အေရးပါမႈကိုအထက္တြင္ေဖၚျပထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္၊ ဇြန္လတြင္က်ေရာက္တ့ဲျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ   ေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ေမြးေန႕ႏွင့္ျမန္မာနိုင္ငံအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႕တြင္အထူးေဖၚျပလုိတာ ကေတာ့၊လက္ရိွျမန္မာနိုင္ငံအက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးတို႕တြင္ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနၾကရသည့္နိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားတြင္၊ရဲရဲေတာက္အာဇာနည္အမ်ိဳးသမီးအက်ဥ္းသာ(၁၄၃)ဦးပါေၾကာင္းေအေအပီပီ ဝက္ဆိုက္သတင္းျဖစ္ပါတယ္၊အဆိုပါအမ်ိဳးသမီးနိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏မဟုတ္မခံတဲ့စိတ္ဓါတ္၊ မေလွ်ာ့ေသာဇဲြလုံ႕လႏွင့္ျပည္သူလူထုလိုလားတဲ့ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္သို႕ျပည္သူေတြႏွင့္အတူအေရာက္ ခ်ီတက္ေနၾကပုံကိုအတတ္နိုင္ဆုံးဆက္လက္ေဖၚျပသြားပါမည္၊ကေနဒါနိုင္ငံတြင္ေနထုိင္လွ်က္ရိွၾကတဲ့   ျမန္မာနိုင္ငံဖြားမ်ားထဲမွလက္ရိွျမန္မာနိုင္ငံေထာင္မ်ားအသီးသီးတြင္ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရသည့္အမ်ိဳးသမီး နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအေၾကာင္းသိရိွသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း၊ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးနိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အေၾကာင္းေဖၚျပသည့္ေဆာင္းပါးမ်ားပါဝင္ေရးသားၿပီးဂုဏ္ျပုေပးၾကရန္ခင္မင္ေလးစားစြာဖိတ္ေခၚ လုိက္ပါတယ္။ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရးတိုက္ပဲြတြင္ညီညီညြတ္ညြတ္ျဖင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကပါစို႕

ဦးသန္းေအာင္
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာျမန္မာနိုင္င္ငံေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖဲြ႕
အက္ဒမင္တန္ျမို႕
အယ္လ္ဘားတားျပည္နယ္
ကေနဒါနိုင္ငံ။
ဖုန္း-၇၈၀ ၄၃၉ ၇၅၅၅
ေန႕စဲြ၊ ၂၀၁၁ခု၊ဇြန္လ(၂၃)ရက္
Website:www.burmawatchinternational1989.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment

အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အေကာင္းျမင္ ၀ါဒျဖင္ ့ေ၀ဖန္ အႀကံေပး မႉ ့မ်ားအား
အထူးႀကိဳဆို ဖိတ္ေခၚလွ်က္...

Burmese Canadian Network Group.