www.BurmeseCanadianNetwork.com Email : : admin@BurmeseCanadianNetwork.com

ကေနဒါေရာက္ ျမန္မာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးတိုင္း ၏ လစဥ္ ေတြ ့ဆံု ေဆြး ေႏြး မိတ္ဖြဲ ့ရာ ေနရာ....
Canada Nation wide monthly Skype & Tele Conference for Burmese

NLD by Elections Manifesto p1

NLD by Elections Manifesto p1

Burmese Canadian Protest in Toronto

Burmese Protest in Toronto

Peaceful Demonstration for Peace in Burma ( Rakhine )

Support for BBAO's Statement

Dear all Burmese people residing in Canada and friends of Burma, Burmese Canadian Network (B C N ) strongly support the following statement issued by the Burma Buddhist Association of Ontario BBAO; Sincerely, U Than Aung Coordinator and Co-founder Burmese Canadian Network (B C N) Canada Email:burmesecanadiannetwork@gmail.com BBAO Statement Aug 2012 - Copy

NLD by Elections Manifesto p2

NLD by Elections Manifesto p2

Friday, July 8, 2011

ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား

မဂၤလာပါ
ဇြန္လဟာျမန္မာနိုင္ငံသူနိုင္ငံသားမ်ားအတြက္အလြန္ထူးျခားအေရးႀကီးတဲ့လျဖစ္ပါတယ္၊ထိုကဲ့သို႕ထူးျခားအေရးႀကီးေစတဲ့ အေၾကာင္းမ်ားကေတာ့၊ဇြန္လ(၁၉)ရက္ဟာေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ေမြးေန႕ျဖစ္တာလဲတခ်က္ပါဝင္ပါတယ္၊ဒါထက္ထူးျခားတဲ့ အခ်က္ကေတာ့၊အဲဒီေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ေမြးေန႕ဟာျမန္မာနိုင္ငံအမ်ဳိးသမ ီးမ်ားေန႕ျဖစ္ ေနတဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္၊ျမန္မာနိုင္ငံ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႕ဟာ၊လူ႕အခြင့္အေရး၊ဒီမုိကေရစီရရိွေရးႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးတို႕အတြက္ေခတ္အဆက္ဆက္မွာျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါဝင္ က်ိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားကိုအသိအမွတ္ျပုတဲ့ေန႕ထူးေန႕ ျမတ္လည္းျဖစ္ပါတယ္။
ယေန႕ျမန္မာနိုင္ငံမွာႀကုံေတြ႕ေနရတဲ့အခက္အခဲေပါင္းစုံမွလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္အဓိကလိုအပ္ခ်က္ဟာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး မ်ားအားလုံးအတြက္အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး ျဖစ္ပါတယ္၊တဖန္ဒီအမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကိုအေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ ရာတြင္ပထမဦးစြာေဆာင္ရြက္ရမည့္အရာကေတာ့နိုင္ငံေရးခံယူခ်က္ေၾကာင့္ျမန္မာနိုင္ငံအက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးတို႕တြင္ေထာင္ ဒဏ္အသီးသီးက်ခံေနၾကတဲ့နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလုံးလြတ္ေျမာက္ေရးျဖစ္ပါတယ္။
အထက္တြင္ေဖၚျပပါနိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားဟာ၊သန္းေပါင္း(၅၀)ေသာျမန္မာျပည္သူလူထုႀကီးတရပ္လုံးစစ္ကၽြန္ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ၿပီးျမန္မာနိုင္ငံတြင္တရားမွ်တၿပီး၊လူ႕အ ခြင့္အေရးအျပည့္အဝရရွိတဲ့၊စစ္မွန္ေသာဒီမုိကေရစီစနစ္ထူေထာင္နိုင္ေရးတို႕အတြက္တိုက္ပြဲဝင္ေနတဲ့သူရဲေကာင္းအစစ္အမွန္ မ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္၊ဆင္းရဲဒုကၡမ်ိဳးစုံကိုခံရင္း၊မိမိတို႕ရဲ႕အသက္ကိုပင္ေပးဆပ္ရန္ဆုံးျဖတ္ထားၾကတဲ့၊မ်ိဳးခ်စ္အာဇာနည္မ်ားျဖစ္ပါတယ္

ျမန္မာနိုင္ငံအက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ေထာင္ဒဏ္အသီးသီးက်ခံေနၾကသည့္နိိုင္ငံ ေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏မြန္ျမတ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုကၽြန္ေတာ္တို႕ျပည္ပ ေရာက္ျမန္မာမ်ားအားလုံးအျမဲသတိရၾကဘို႕လိုအပ္ပါတယ္၊နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရဲ႕ေရွ႕တန္းမွဦးေဆာင္တိုက္ပဲြဝင္ေနတဲ့ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္ေရာက္ရိွေရးအတြက္ကရင္၊ မြန္၊ရွမ္း၊ကခ်င္၊ခ်င္း၊ရခိုင္၊ဗမာအစရွိတဲ့ျမန္မာနိင္ငံဖြားအားလုံးကိုယ္တိုင္ပါဝင္က်ိဳးပမ္း ေဆာက္ရြက္ဘို႕တာဝန္ရိွတယ္ဆိုတာကိုလဲ မေမ့ၾကဘို႕လိုပါတယ္၊တဦးေကာင္းတဖဲြ႕ ေကာင္းက်ိဳးပမ္းရုံျဖင့္ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္သို႕မေရာက္နိုင္ပါ၊ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တဦး တည္း၏စြမ္းေဆာင္မႈျဖင့္ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္သို႕မေရာက္ရိွနိုင္သလို၊အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္တဖဲြ႕တည္းျဖင့္လဲဒီမုိကေရစီ ပန္းတိုင္သို႕မေရာက္နိုင္ပါ၊ျမန္မာနိုင္ငံျပည္သူလူထုႀကီးတရပ္လုံးဟန္ခ်က္ညီညီပါဝင္က်ိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မွသာလက္ရိွျမန္မာနိုင္ငံ ကိုရမ္းကားခ်င္တိုင္းရမ္းကားၿပီး၊လူစိတ္ကင္းမဲ့စြာ၊တရားလက္လြတ္အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့စစ္အာဏာရွင္မ်ားကိုဖယ္ရွားနိုင္မည္သာမ ကျမန္မာျပည္သူအားလုံးေမွ်ာ္မွမ္းတမ္းတေနၾကတဲ့ဒီမိုက ေရစီပန္းတိုင္သို႕အေသအခ်ာေရာက္ရွိနိုင္ပါမယ္။
ျမန္မာနိုင္ငံဖြားတိုင္းရင္းသားမ်ားအားလုံးဟာ၊အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္မည္သည့္နိုင္ငံမည္သည့္ေဒသသုိ႕ေရာက္ေရာက္ အမိနိုင္ငံ၏ဒီမုိကေရစီေရးတိုက္ပဲြကိုမ်က္ေျချပတ္မခံပဲ၊အစဥ္အျမဲပါဝင္ဆင္ႏဲြေနဘို႕လုိအပ္လွပါတယ္၊မိမိတို႕တတ္နိုင္သည့္ က႑မ်ားတြင္ အုတ္တခ်ပ္သဲတပြင့္အျဖစ္ပါဝင္ရမည့္အခ်ိန္သို႕ေရာက္ရိွေနၿပီျဖစ္ပါတယ္၊
ျမန္မာျပည္အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ခံေနၾကရေသာ္လည္း၊ဒူးမ ေထာက္လက္မေျမွာက္ပဲဒီမုိကေရစီေရး ၊ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္လူ႕အခြင့္အေရးတို႕အတြက္ရဲရဲေတာက္တိုက္ပဲြဝင္ေနၾကတဲ့ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ကိုမင္းကိုနိုင္၊ကုိကုိႀကီး၊ကိုမင္း   ေဇယ်ာတို႕ပါဝင္တဲ့(၂၀၀၀)ေက်ာ္ရိွတဲ့နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလုံးအျမန္ဆုံးလြတ္ေျမာက္ေရးကိုကေနဒါေရာက္ျမန္မာမ်ား အားလုံးနည္းေပါင္းစုံျဖင့္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ဘို႕ တိုက္တြန္းနႈိးေဆာ္လိုပါတယ္၊
ဇြန္လ၏အေရးပါမႈကိုအထက္တြင္ေဖၚျပထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္၊ဇြန္လတြင္က်ေရာက္တ့ဲျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာ င္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ေမြးေန႕ႏွင့္ျမန္မာနိုင္ငံအမ်ိဳးသမီး မ်ားေန႕တြင္အထူးေဖၚျပလုိတာကေတာ့၊လက္ရိွျမန္မာနိုင္ငံအက်ဥ္းေထာင္အသီးသီး တို႕တြင္ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနၾကရသည့္နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားတြင္၊ရဲရဲေတာက္အာဇာနည္အမ်ိဳးသမီးအက်ဥ္းသာ(၁၄၃)ဦး ပါဝင္ေနပါေၾကာင္းေဖၚျပထားသည့္၊ေအေအပီပီဘီဝက္ဆိုက္သတင္းျဖစ္ပါတယ္၊အဆိုပါအမ်ိဳးသမီးနိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ မဟုတ္မခံတဲ့စိတ္ဓါတ္၊မေလွ်ာ့ေသာဇဲြလုံ႕လႏွင့္ျပည္သူလူထုလိုလားတဲ့ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္သို႕ ျပည္သူေတြႏွင့္အတူအေရာက္ ခ်ီတက္ေနၾကပုံကိုအတတ္နိုင္ဆုံးဆက္လက္ေဖၚျပသြားပါမည္၊
ကေနဒါနိုင္ငံတြင္ေနထုိင္လွ်က္ရိွၾကတဲ့ျမန္မာနိုင္ငံဖြားမ်ားထဲမွလက္ရိွျမန္မာနိုင္ငံေထာင္မ်ားအသီးသီးတြင္ေထာင္ဒဏ္က်ခံေန ရသည့္အမ်ိဳးသမီးနိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအ ေၾကာင္းသိရိွသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း၊ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးနိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အ ေၾကာင္းေဖၚျပသည့္ေဆာင္းပါးမ်ားပါဝင္ေရးသားၿပီးဂုဏ္ျပုေပးၾကရန္ခင္မင္ေလးစားစြာဖိတ္ေခၚ လုိက္ပါတယ္။
ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရးတိုက္ပဲြတြင္ညီညီညြတ္ညြတ္ျဖင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကပါစို႕

ဦးသန္းေအာင္
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာျမန္မာနိုင္င္ငံေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖဲြ႕
အက္ဒမင္တန္ျမို႕
အယ္လ္ဘားတားျပည္နယ္
ကေနဒါနိုင္ငံ။
ဖုန္း-၇၈၀ ၄၃၉ ၇၅၅၅
ေန႕စဲြ၊ ၂၀၁၁ခု၊ဇြန္လ(၂၃)ရက္
Website:www.burmawatchinternational1989.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment

အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အေကာင္းျမင္ ၀ါဒျဖင္ ့ေ၀ဖန္ အႀကံေပး မႉ ့မ်ားအား
အထူးႀကိဳဆို ဖိတ္ေခၚလွ်က္...

Burmese Canadian Network Group.