www.BurmeseCanadianNetwork.com Email : : admin@BurmeseCanadianNetwork.com

ကေနဒါေရာက္ ျမန္မာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးတိုင္း ၏ လစဥ္ ေတြ ့ဆံု ေဆြး ေႏြး မိတ္ဖြဲ ့ရာ ေနရာ....
Canada Nation wide monthly Skype & Tele Conference for Burmese

NLD by Elections Manifesto p1

NLD by Elections Manifesto p1

Burmese Canadian Protest in Toronto

Burmese Protest in Toronto

Peaceful Demonstration for Peace in Burma ( Rakhine )

Support for BBAO's Statement

Dear all Burmese people residing in Canada and friends of Burma, Burmese Canadian Network (B C N ) strongly support the following statement issued by the Burma Buddhist Association of Ontario BBAO; Sincerely, U Than Aung Coordinator and Co-founder Burmese Canadian Network (B C N) Canada Email:burmesecanadiannetwork@gmail.com BBAO Statement Aug 2012 - Copy

NLD by Elections Manifesto p2

NLD by Elections Manifesto p2

Sunday, July 31, 2011

တတိယႏိုင္ငံေရာက္ျမန္မာေျပာင္းေရႊ႔ခုိလံႈသူမ်ား

ျမန္မာေျပာင္းေရႊ႔ခိုလံႈသူ (Refugees) မ်ားႏွင္ပတ္သက္၍ ေမာင္မိုးညိွမွစုေဆာင္းတင္ျပပါသည္။
(၁) မွတ္တမ္းမ်ားအရ ပထမဦးဆံုးျမန္မာႏိုင္ငံမွထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာသူမ်ားထုိင္းႏုိင္ငံ နယ္စပ္သို႔ (1984) ခုႏွစ္တြင္စတင္ေရာက္ရွိလာသည့္ဟုသိရသည္ မူလကေရာက္ရွိခုိလံႈသူ (တေသာင္းခန္႔) မွစစ္အစိုးရ၏ အဆက္မျပတ္ထုိးစစ္ဆင္မႈ ရြာမ်ားရွိတုိင္းရင္းသားမ်ားကိုေမာင္းထုတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ (၁၉၉၄) ခုႏွစ္တြင္ျမန္မာ တုိင္းရင္းသားခုိလႈံသူ (ရွစ္ေသာင္း) အထိရွိလာသည္။ 
(၂) ထုိင္းျမန္မာနယ္စပ္ရွိထုိင္းႏိုင္ငံဘက္ ခရုိင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဇင္းမယ္၊ မယ္ေဟာင္ေဆာင္၊ တပ္၊ ကန္ခ်နားဘူရီ စခန္းႀကီး (၁၁)ခုတြင္ခုိလံႈသူ (၁၄၆၀၀၀) ေက်ာ္ႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္ (ေနရင္းေဒသမွအဓမၼေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းခံရ သူ) စခန္းႀကီး (၈)ခုတြင္ (၂၀၀၀၀)ခန္႔ရွိေၾကာင္းမတ္လ (၂၀၁၁) ထုတ္ Thai Burma Border Consortium ေခၚ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ႀကီးက ထုတ္ျပန္ေသာစာရင္းအရသိရသည္။
(၃) International organization of Migrant (IOM) ၏ဒီဇင္ဘာ (၂၀၁၁ ခန္႔မွန္းခ်က္တြင္ျမန္မာအစုိးရ၏အဓမၼ ထုိးစစ္ဆင္မႈေၾကာင့္ ေနရင္းအရပ္ေဒသမ်ားမွ ေျပာင္းေရႊ႔ခုိလံႈရသူဦးေရဆယ္စုႏွစ္ (၃)ခုအတြင္း (၂၀၀၀၀၀၀) ခန္႔ရွိမည္ဟုခန္႔မွန္းသည္။လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရစုစုေပါင္း၏ (၃၀ ပံု ၁) ပံုမွာမိမိ၏ေနရပ္ေဒသမ်ားမွ အတင္းအဓမၼေျပာင္းေရႊ႔ခံၾကရသည့္အတြက္ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ေျပာင္းေရႊ႔ခုိလႈံေသာစုစုေပါင္း လူဦးေရတြင္ဦးေရအမ်ားဆံုးႏုိင္ငံအျဖစ္ထိပ္ဆံုးေနရာတြင္ေနရာယူေနၿပီျဖစ္သည္။
(၄) (၂၀၀၆)ခုႏွစ္မွစၿပီး (၂၀၁၀) ကုန္အထိတတိယႏိုင္ငံမ်ားတြင္ေျပာင္းေရႊ႔ခုိလႈံေနရာခ်ထားေပးၿပီးသူဦးေရ (၆၄၆၁၃)ဦးရွိသြားၿပီျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတခုထဲတြင္ (၄၈၉၈၉)ဦး ေနရာခ်ထားၿပီးျဖစ္သည္။
(၅) အေမရိကန္အစုိးရ Health and Human Services ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ (၂၀၀၆) ခုႏွစ္တြင္ျမန္ာမာ ဒုကၡသည္ (၁၂၃၂) သာလက္ခံခဲ့ေသာ္လည္း ပိုမိုအရွိန္ျမင့္ထုိးစစ္ဆင္လာေသာျမန္မာအစုိးရ၏ထုိးစစ္မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ ဒုကၡသည္လက္ခံမႈအေနအထားကိုပထမဦးစားေပးအျဖစ္သတ္မွန္ခဲ့သည္။ (၂၀၀၇)ခုႏွစ္တြင္ (၉၇၇၆)ဦး (၂၀၀၈)တြင္ (၁၂၈၅၂)ဦးႏွင့္ (၂၀၀၉)ခုႏွစ္တြင္ (၁၁၂၇၈)ဦးရွိခဲ့သည္ သုိ႔အတြက္ေၾကာ့င္ကမၻာ့တ၀ွမ္းမွ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ေရာက္ရွိေျပာင္းေရႊ႔ခုိလံႈလာသူ ဒုကၡသည္စုစုေပါင္းဦးေရ အသီးသီးတုိ႔တြင္ အီရတ္ႏိုင္ငံသားမ်ား (၂၅%)ၿပီးလွ်င္ ျမန္မာေျပာင္းေရႊ႔ခုိလႈံသူ ဒုကၡသည္ဦးေရသည္ ဒုတိယအမ်ားဆံုး (၂၄%) ျဖစ္လာသည္။
(၆)   ျပည္နယ္အလုိက္လက္ခံႏိႈင္မႈ
တကၠစက္ျပည္နယ္               (၁၇%)
နယူးေယာက္ျပည္နယ္          (၉%)
အင္ဒီးယားနားျပည္နယ္        (၆%)
အာရီဇုိးနား၊ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာႏွင့္ ေျမက္ကာရုိလုိင္းနားျပည္နယ္    (၅%)စီ
၀ါရွင္တန္                           (၄%)
နယူးဂ်ာစီ၊ ဖေလာရီဒါ၊ အီလီႏိြဳင္း၊ မီရီွဂင္ႏွင့္ ကင္တာကီ      (၃%)စီ
ကာလီဖုိးနီးယားႏွင့္ က်န္ျပည္နယ္အမ်ားစု                        (၂%)စီ
(၇) ဒုကၡသည္ဟူေသာေ၀ၚဟာရကို (ဒုကၡသည္)ဟုမည္သူကမည္သည့္အခ်ိန္ကအဓိပၸါယ္ျပန္ဆိုခဲ့ေၾကာင္း သာဓကမေတြ႕ရေသာ္လည္းမွားယြင္းအဓိပၸါယ္ျပန္ဆိုမႈဟုဆိုရေပမည္။ အမွန္ကားသူတို႔ တေတြသည္ႏိုင္ငံမဲ့ (Stateless people) ႏုိင္ငံသားမ်ားအျဖစ္အတင္းအဓမၼသတ္မွတ္ျခင္းခံရေသာျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္ပါသည္ 
(၈) သူတို႔တေတြအတြက္စာနာေထာက္ထားမႈအျပည့္အ၀ျဖင့္ေငြေၾကး၊ ပစၥည္းမ်ားေထာက္ပံ့ေပးၾကေသာ   ျပန္ပေရာက္ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား၏စိတ္ဓါတ္ကားခ်ီးမြမ္းဖြယ္ရာပင္ သူတို႔တေတြအားလုံးအတြက္ပုိမို၍အေရး တႀကီးလုိအပ္ေသာအခ်က္ကားမိမိ၏မိသားစုသဖြယ္ဂရုစုိက္မႈဟုေခၚေသာ CARINA ႏွင့္ရင္းႏွီးခင္မင္နား လည္မႈ အျပည့္အ၀ရွိမႈဟုေခၚဆိုႏိုင္ေသာ Love တို႔ပင္ျဖစ္ေၾကာင္းႏုိးေဆာ္သိေစအပ္ပါသည္။
(၈) အေမရိကန္ျပည့္ေထာင္စုႏွင့္ ကမၻာတ၀ွမ္းတုိ႔တြင္ေရာက္လာမစဲၾကေသာေျပာင္းေရႊ႕ခုိလံႈလာသူျမန္မာ ဒုကၡသည္မ်ား၏စား၀တ္ေနေရးအေျခခ်ေနထုိင္ေရးတုိ႔အတြက္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ်ကိုယ့္စြမ္းရွိသမွ်ကူညီေဆာင္ ရြက္ၾကေသာ ျပည့္ပေရာက္ျမန္မာႏုိင္ငံသားတုိင္းရင္းသားအားလံုးတို႔အားယခုလာမည့္ဇြန္လ (၂၀)ရက္ေန႔ တြင္က်ေရာက္မည့္ World Refugee Day အတြက္ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆိုလွ်က္။
Source: Mandalay Gazette, May-June 2011

No comments:

Post a Comment

အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အေကာင္းျမင္ ၀ါဒျဖင္ ့ေ၀ဖန္ အႀကံေပး မႉ ့မ်ားအား
အထူးႀကိဳဆို ဖိတ္ေခၚလွ်က္...

Burmese Canadian Network Group.