www.BurmeseCanadianNetwork.com Email : : admin@BurmeseCanadianNetwork.com

ကေနဒါေရာက္ ျမန္မာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးတိုင္း ၏ လစဥ္ ေတြ ့ဆံု ေဆြး ေႏြး မိတ္ဖြဲ ့ရာ ေနရာ....
Canada Nation wide monthly Skype & Tele Conference for Burmese

NLD by Elections Manifesto p1

NLD by Elections Manifesto p1

Burmese Canadian Protest in Toronto

Burmese Protest in Toronto

Peaceful Demonstration for Peace in Burma ( Rakhine )

Support for BBAO's Statement

Dear all Burmese people residing in Canada and friends of Burma, Burmese Canadian Network (B C N ) strongly support the following statement issued by the Burma Buddhist Association of Ontario BBAO; Sincerely, U Than Aung Coordinator and Co-founder Burmese Canadian Network (B C N) Canada Email:burmesecanadiannetwork@gmail.com BBAO Statement Aug 2012 - Copy

NLD by Elections Manifesto p2

NLD by Elections Manifesto p2

Saturday, June 29, 2013

ျမန္မ ာ့ဒီမိုကေရစီ ေရးတြင္ပါဝင္ရမည့္ျပည္ပ ေရာကျ္မန္မာမ်ား၏အခနး္က႑

ျမန္မ ာ့ဒီမိုကေရစီ ေရးတြင္ပါဝင္ရမည့္ျပည္ပ ေရာကျ္မန္မာမ်ား၏အခနး္က႑
The Role of Burmese Diaspora in the Burmese Democracy Movement


ကိုယ္ထီးကိုယ့္နန္းန႕ဲ ေနခ့ၾဲကတ့ဗဲ မာတို႕ဟာအဂလၤ ိပ္လက္ေအာက္ေရာက္ခ့ဲရၿပီးသူတပါးကၽြန္ျဖစ္ခ့ဲရဘူးပါတယ္၊
အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕ဟာဗမာေတလြ ူညနြ ္႕တုံးေစလိုတ့ရဲ ည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္စနစ္တက်စီမံခ်က္မ်ားခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖၚခ့ဲပါတယ္၊
သာဓကအားျဖင့္ျမန္မာေတြရဲ႕ဇာတိေသြးဇာတိမာန္ခ်ိဳးႏွိမ္သည့္အေနျဖင့္ဗမာ့ထီးနန္းကိုအၿပီးအပိုင္ေခ်မႈန္းၿပီဗမာနိုင္ငံကိုအိႏၵိယနိုင္
ငံရဲ႕ျပည္နယ္တခုအျဖစ္သြတ္သြင္းၿပီးကၽြန္ျပုအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါတယ္၊အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕ရဲ႕လူညြန္႕တုံးေရးေပၚလစီေၾကာင့္အဲ
ဒီတုံးကကုလားတရုတ္ေတြဟာအဂ္လိပ္ကၽြန္၊
ဗမာေတြကကုလားတရုတ္ထက္တဆင့္နိမ့္တ့သဲ ေဘာက္ဘဝကိုက်ေရာက္ခ့ဲရပါတယ္၊
အဲဒီလိုေရာက္ခဲ့ရတာကိုဗမာမ်ိဳးခ်စ္ေတြအႀကီးအက်ယ္မခံမရပ္နိုင္လို႕နည္းေပါင္းစုံသုံးၿပီးတိုက္ပဲြဝင္ခဲ့ၾကတယ္၊
ကိုလိုနီထမ္းပိုးေအာက္ကဗမာျပည္သားေတညြ ီညီညြတ္ညြတ္ရုန္းထြက္ၾကဖို႕အတြက္ကိုလိုနီပညာေရးစနစ္ကိုဆန္႕က်င္တ့ပဲ ထမေ
က်ာင္းသားသပိတ္မွာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားရဲရဲေတာက္တုိက္ပဲြဝင္ခဲ့ၾကတဲ့အတြက္နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႕က်င္ေရး၊
အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားအထိက်ယ္ျပန္႕သြားပါတယ္၊
အဲဒီကမွတဆင့္၁၉၄၈ခုႏွစ္မွာဗမာ့ျပည္လြတ္လပ္ေရးရသည္အထိေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။
ဗမာျပည္သူေတြဟာလြတ္လပ္ေရးရဲ႕အသီးအပြင့္ကိုကာလတိုေတာင္းစြပဲခံစားခဲ့ရပါတယ္၊
၁၉၆၂ခုႏွစ္မာွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းဦးေဆာင္တ့ဗဲ မာစစ္အာဏာရွင္မ်ားလက္ေအာင္ကိုက်ေရာက္ခ့ဲရပါတယ္၊
ျပည္သူေတြတရားဝင္တင္ေျမာွ က္ထားတ့ဝဲ န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးနုေခါင္းေဆာင္တ့ဲဒိမိုကေရစအီ စိုးရထံမွအာဏာသိမ္းယူတုံးက၊
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းကတိုင္းျပည္ေဂ်ာက္ထဲမက်ခင္အခ်ိန္မီကယ္တင္လိုက္ရပါတယ္လို႕ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္၊
အခုလက္ေတြ႕ျပန္လည္ၾကည့္တ့အဲ ခါမွာသူေျပာသလိုမဟုတ္ပဲဗမာျပည္သူတရပ္လုံးဟာဘယ္တုံးကမွမေျမာ္လင့္ခ့ဲတ့ဲလူ႕ငရျဲဖစ္
တ့အဲ သူရာနက္တ့ေဲ ဂ်ာက္ထေဲ ရာက္ေနတာကိုေတ႕ြ ရပါေတာ့တယ္၊မည္သို႕ပင္ျပည္သူေတြကိုေခ်ာ့တမ်ိဳး၊
ေခ်ာက္တမိ်ဳးျဖင့္လိမ္လည္လွည့္ျပားေစကာမူေခတ္အဆက္ဆက္မွာအတိုးတက္ဆုံးအထက္ျမက္ဆံုးေနရာမွာရိွၾကတဲ့ေက်ာင္းသား
မ်ားဟာစစ္အာဏာရွင္ေတရြ ႕ဲ ရက္စက္ယုတ္မာတ့အ့ဲ တြင္းစိတ္သ
ေဘာကိုအရင္ဆုံးခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၿပီးသိၾကပါတယ္၊
အဲဒါေၾကာင့္မဆလတပါတီစစ္အာဏာရွင္အစုိးရကို၈၈၈၈လူထုအေရးေတာ္ပုံမွာဦးေဆာင္ျဖုတ္ခ်ျပခဲ့ပါတယ္၊
အခုဆိုရင္၈၈၈၈လူထုအေရးေတာ္ပုံႀကီးဆင္ႏခႊဲ ့တဲ ာ(၂၅)ႏွစ္တင္းတင္းျပညခ့္ ့ဲပါၿပီ၊
မဆလတပါတီအာဏာရွင္အစုိးရကိုေအာင္ျမင္စြာျဖုတ္ခ်ခဲ့နိုင္တာမွန္ေသာ္လဲ၊စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကိုအၿပီးတိုင္မေခ်မႈန္းနိင္ပါ၊
ျပည္သူေတြလိုလားခ်ီတက္ေနတ့စဲ စ္မွန္တံဒဲ ီမိုကေရစပီ န္းတိုင္ကိုမေရာက္ေသးပါဘူး၊
အလြန္ေကာက္က်စ္ၿပီးပရိယယ္မ်ားလွတ့စဲ စ္အာဏာရွင္မ်ားဟာလူၾကားေကာင္းၿပီးအမ်ားလက္ခံနိုင္မည္စကားလုံးမ်ားအျမဲေရြးခ်
ယ္အသုံးျပုခ့ဲသလို၊သူ႕ေခတ္ႏွင့္သူ႕အခါေလွ်ာက္လူၾကိုက္မ်ားတ့ဲအမည္မ်ားကိုလဲေရြးခ်ယ္အသုံးျပုေလ့ရိွပါတယ္၊
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းအာဏာသိမ္းစဥ္တုံးကကမၻာ့နိုင္ငံအသီးသီးမွာဆိုရွယ္လစ္စနစ္အလြန္ေခတ္စားပါတယ္၊
အဲဒါေၾကာင့္ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ကိုျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္နဲ႕ခ်ီတက္မယ္လို႕ကမၻာကိုေၾကျငာခဲ့တယ္၊
တကယ္လက္ေတြ႕မွာေတာ့မဆလတပါတီအာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တာပါ၊
တိုင္းျပည္ကိုကမၻာ့အဆင္းရဲဆုံးနိုင္ငံအျဖစ္ေရာက္ေအာင္(၂၆)ႏွစ္အတြင္းပုိ႕ေဆာင္ခဲ့လို႕ဦးေနဝင္းေခါင္းေဆာင္တဲ့မဆလအစုိးရကို
၈၈၈၈အေရးေတာ္ပုံႀကီးကျဖုတ္ခ်ခ့တဲ ာပါ၊
ဒါေပမ့ဲစစ္အာဏာရွင္မ်ားဟာလူထုကတရားဝင္ေရးြ ခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခ့ဲတ့ဲအမိ်ဳးသားဒမီ ိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ကိုအာဏာလႊဲေပးျခင္းမျပုခ့ဲ
ပါဘူး၊အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပၿပီး၊
အမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းလဲမွည့္ေခၚထားတ့စဲ စ္အာဏာစနစ္ဟာယေန႕တိုင္ဗမာနို္ငင္ ံမွာရိွေနဆဲပါပဲဆိုတာကိုဗမာျပည္သူလူထုတရပ္
လုံးအထူးသတိထားသတိရၾကဖုိ႕လိုပါတယ္။
ဗမာစစ္အာဏာရွင္မ်ားဟာမိမိတို႕လက္ဝယ္ကိုမတရားေရာက္ရွိေနတဲ့အာဏာကိုၾကာနိုင္သမွ်ၾကာေအာင္ဆုတ္ကိုင္ထားလိုတာမို႕
နည္းေပါင္းစုံသုံးၿပီးၾကိုးပမ္းလာခ့ဲတာယေန႕အထိပါပ၊ဲ
ဖဲြ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒကိုျပည္သူလူထုရဲ႕ဆႏၵမပါပဲႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအခ်ိန္ယူၿပီးစိတ္တိုင္က်ေရးဆဲြခဲ့တယ္၊
၂၀၀၈ခုႏွစ္မွာျပည္သူလူထုဟာနာဂစ္ေလမႈန္တိုင္းဒဏ္ေၾကာင့္အလူးအလဲဒုကၡေပါင္းစုံကိုခံစားေနရတုံးမွာကလိမ္ကက်စ္နည္းမ်ား
သုံးၿပီးအတည္ျပုခ့ပဲ ါတယ္၊
အဒဲ ိနာဂစအ္ ေျခခံဥပေဒႀကီးကိုအသုံးျပုၿပီး၂၀၁၀ခုႏွစ္မွာေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပခ့ဲတာေၾကာင့္သမၼတႀကီးဦးသန္းစိန္ေခါင္းေဆာင္တ့ဒဲ ီ
မိုကေရစီစနစ္ကိုလက္ခံက်င့္သုံးပါမယ္လို႕ကမၻာကုိေၾကျငာထားတဲ့လက္ရိွအစုိးရဆိုတာေပၚထြက္လာခဲ့တာပါ၊
အခုလက္ရိွအေရခံလြ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားရ႕ဲ ေခါင္းေဆာင္သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ကလဲကမၻာ့သမိုင္းမွာမၾကုံေတြ႕ခ့ဲရဘူးေသးတ့ဲဒီမိုကေရ
စီနိုင္ငံထူေထာင္ေရးအတကြ ္လိုအပ္တ့ျဲပုျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္လို႕ကမၻာကိုေၾကျငာခ့ဲျပန္ပါတယ္၊
အေျပာကေတာ့မစားရဝခမန္းပါပဲ၊စိန္နားကပ္ႀကီးပန္ရမလုိဆိုတဲ့သီခ်င္းလိုပါပဲ၊
ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္န႕ဲ လနြ ္ခ့တဲ ့ဲ(၂၅)နွစ္တုံးကျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ျဖင့္ဗမာနိုင္ငံကိုကမၻာ့အဆင္းရဲဆုံးနိုင္ငံအျဖစ္သို႕ေရာ
က္ရိွေအာင္သက္ေသထူခ့သဲ လိုအခုလဲသမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ႏွင့္သမၼတလူၾကမ္းအဖဲြ႕သားမ်ားကတိုင္းျပည္နဲ႕လူမိ်ဳးကိုဘယ္လိုဒုကၡ
ေပးအုံးမယ္ဆိုတာကိုမၾကာမီလာေတာ့မ့ဲသမိုင္းျဖစ္စဥ္ပိတ္ကားႀကိးေပၚမွာေတြ႕ျမင္ရေတာ့မွာပါ၊
မ်က္မျမင္အမ်ားအျပားကိုအျခားမ်က္မျမင္တဦးကေခါင္းေဆာင္မယ္ဆိုရင္သူတို႕အားလုံးေဂ်ာက္ထဲက်ၿပီးဒုကၡေရာက္ၾကမွာေသခ်ာ
ပါတယ္၊ဗမာျပည္သူအားလုံးကိုလိုအပ္တ့အဲ သိပညာ၊
အတတ္ပညာတပ္ဆင္ေပးဖို႕အေရးႀကီးလွတ့အဲ လွ႕ဲ အေျပာင္းအခ်နိ ္ကာလကိုေရာက္ရိွေန႔ၿပီ၊
အဒဲ ီျပည္သူေတအြ တြက္လိုအပ္တ့အဲ သိပညာ၊
အတတ္ပညာေတြတပ္ဆင္ေပးရမ့အဲ ဓိကတာဝန္ႀကီးဟာ၈၈မ်ိဳးဆက္မ်ားရဲ႕ပုခုံးေပၚကိုေရာက္ရိွလို႕လာပါၿပီ၊
ဆရာႀကီးဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ရဲ႕စကားကိုသုံးရမယ္ဆိုရင္၊
အခုလက္ရိွရင္ဆိုင္ၾကုံေတ႕ြ ေနရတ့ဒဲ ီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈေခတ္ႀကီးကေပးအပ္လိုက္တ့ဲႀကီးမာလွတ့ဲတာဝန္ႀကီးကို၈၈မ်ိဳးဆက္မ်ာ
းဘယ္နည္းဘယ္ပုံျဖင့္္ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မလဲဆိုတာကိုယၡုက်င္းပတဲ့၈၈မ်ိဳးဆက္မ်ားညီလာခံႀကီးမွာေဆြးေႏြးညွိႏႈင္းအေျဖရွာနို
င္ၾကပါေစလို႕ဆႏၵျပုလိုက္ပါ္တယ္။
ဗမာစစအ္ ာဏာရငွ စ္ နစေ္ ၾကာငထ့္ ကြ ေ္ ပၚလာတအ့ဲ က်ဳိးဆကမ္ ်ားကေတာ…
၁။စစ္အာဏာရွင္ႀကီးမ်ား၊သူတို႕ရဲကမိသားစုဝင္မ်ား၊ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္သူတို႕ကိုပ့ံပိုးေပးတဲ့ခရုိနီမ်ားဟာထားစရာေနရာမရိွ
ေအာင္ခ်မ္းသာေနၾကပါတယ္၊
၂။သန္း(၆၀)ေသာျပည္သူမ်ားကေတာ့၊စားစရာမရိွတဲ့အေျခအေနဆိုးအဆင့္ကိုေရာက္ေနပါတယ္၊
၃။၂၀၀၈နာဂစ္ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒၾကီးဟာဗမာနိုင္ငံကိုတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိုးတဲ့၊တရားဥပေဒစုိးမိုးတဲ့၊ဲျငိမ္းခ်မ္းတဲ့၊ဗမာအပါအ
ဝင္လူမ်ိဳးစုအားလုံးအခငြ ့္အလမ္းတူညီစာြ ခံစားရတ့ဲ၊ဒီမိုကေရစီနိုငင္ ံႀကီးအျဖစ္တည္ေဆာက္ေရးလမ္းတြင္ပိတ္ဆို႕ေနပါ္
တယ္၊
အထက္ပါအက်ိဳးဆက္မ်ားကေတာ့လက္ရိွၾကုံေတြ႕ရတဲ့အက်ိးဆက္အမ်ားအျပားထဲကအထင္ရွားဆုံးတို႕ကိုေဖၚျပထားျခင္းျဖစ္ပါ
တယ္။
၈၈မ်ိဳးဆက္မ်ားေလွ်က္လွမ္းရမည့္ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ကေနဒါနိုင္ငံကိုအေျခခံတဲ့၊ၾကုံခဲ့ရတဲ့ေနာင္တြင္ေရွာင္ရမည့္
ေပ်ာ့ကြက္၊ဟာကြက္ႏွင့္ေဆာင္ရမည့္အၾကံျပုခ်က္မ်ား…
၂၅-ႏစွ အ္ တငြ း္ ၾကေုံ တ႕ြ ခရ့ဲ တ့၊ဲ ေနာငတ္ ငြ ေ္ ရာွ ငရ္ ွားသင့၊္ ျပျုပငသ္ ငတ့္ ေ့ဲ ပ်ာက့ ကြ ဟ္ ာကကြ မ္ ်ား….
၁။ကေနဒါနိုင္ငံျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ျပန္က်ဲတည္ရိွေနတဲံအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊
တနိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္အလြန္အားနည္းျခင္း
၂။ဗမာအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္လူမ်ိဴးစုအဖဲြ႕အစည္းမ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးတြင္အလြန္အားနည္းျခင္း
၃။
ဗမာနိုင္ငံကိုကိုယ္စားျပုတ့လဲ ႈပ္ရွားမႈမ်ား(ဥပမာကေနဒါနိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ဆက္သြယ္ေရႏွင့္ဗမာနိုင္ငႏံ ွင့္ကေနဒါနိုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြ
က္ေရးအတြက္လႈပ္ရွားမ်ား)
၈၈မ်ဳိ းဆကမ္ ်ား၏ေရ႕ွ လပု ္ငနး္ မ်ားအတကြ အ္ ၾကျံပုခ်ကမ္ ်ား..
၁။ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ဒီမိုကေရစီျပုျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျပည္ပေရာက္ျမန္မာမ်ားဘာမွလႈပ္
ရွာစရာမလုိေတာ့ဟုယူဆေနၾကသူမ်ားရိွေနပါတယ္၊မွားယြင္းတဲ့အေတြးအေခၚျဖစ္ပါသည္၊
ျမန္မာနိုင္ငံ၏လက္ရိွအေျခအေနမ်ားက၊ေတာင္းဆိုေနသည့္အခ်က္မွာ၊ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲဝင္အင္အားစုမ်ား(ျပည္ပေရာက္
၈၈မ်ိဳးဆက္မ်ားႏွင့္ျပည္တြင္း၈၈မိ်ဳးဆက္မ်ားဟန္ိခ်က္ညီညီပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္အထူးလိုအပ္ေနတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္ေသာ
ေၾကာင့္၊ျပည္ပေရာက္ျမန္မာမ်ားယၡင္ကထက္ပိုမိုလႈပ္ရွားၾကဖို႕အထူးလိုအပ္ပါတယ္)၊
အဲဒီလိုအပ္ခ်က္ျပည့္ဝစြာအေကာင္အထည္ေဖၚနိုင္ေရးကိုအသိရိွရိွျဖင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္
၂။ဗမာအပါအဝင္လူမ်ိဴးစုအားလုံးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကိုျပည္တြင္းေရာျပည္ပတြင္ပါတြန္းအားေပးေဆာင္ရြက္ရန္
၃။
ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးလမ္းေၾကာင္းတြင္ပိတဆုိ႕ေနတဲ့၂၀၀၈ခုဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိုျပည္သူလူထု၏စုစ
ည္းညီညြတ္မႈအင္အားအျပည့္အဝရယူၿပီးအျမန္နိုင္ဆုံးစုေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္
၄။ျပည္ပေရာက္ျမန္မာမ်ား၊မိမိတို႕ေရာက္ရိွေနထိုင္ရာနိုင္ငံအလိုက္၊
တနိုင္ငံလုံးကိုကိုယ္စားျပုတ့ဲ(ဖယဒ္ ရယ္အမ်ိဳးအစား)အဖဲြ႕အစည္းမ်ာႏွင့္၊
ဗမာအပါအဝင္လူမ်ဳိးစုအားလုံးစုေပါင္းေဆြးေႏြးနိုင္တဲ့ဖုိရြန္မ်ားဖဲြ႕စည္းရန္၊လူမ်ိဳးစုမ်ားအားလုံး
စုေပါင္းပါဝင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအလုိက္၊တဦးခ်င္းအလုိက္အျပန္အလွန္ကူညီျခင္း၊
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားအားေကာင္းလာေရးေဆာင္ရြက္ရန္
၂၅ႏွစ္ေျမာက္၈၈မ်ိဳးဆက္မ်ားညီလာခံအတြက္ေဆြးေႏြးတင္ျပရန္အခ်က္အလက္မ်ားေျမာက္မ်ားစြာရွိပါတယ္၊
ဤကားအတုိခ်ဳံးတင္ျပရင္းျမန္မာျပည္သူအားလုံးေမွ်ာ္မွမ္းထားတဲ့စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္သို႕စည္းကမ္းရိွစြာ၊
ညီညြတ္စြာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရင္းခ်ီတက္ၾကပါစုိ႕…
ဦးသန္းေအာင္
ကုိေအာ္ဒီေနတာ( Coordinator)
ျမန္မာကေနဒီယန္ကြန္ယက္(BurmeseCanadian Network)
ကေနဒါနိုင္ငံ။
Tel:780 439 7555, Cell:780 953 9877
Email:thanaung1994@gmail.com
SKYPE ID: minngyee
၂၀၁၃ခု-ဇြန္လ(၂၈)ရက္။

No comments:

Post a Comment

အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အေကာင္းျမင္ ၀ါဒျဖင္ ့ေ၀ဖန္ အႀကံေပး မႉ ့မ်ားအား
အထူးႀကိဳဆို ဖိတ္ေခၚလွ်က္...

Burmese Canadian Network Group.